ઉપનિષદોની અમર કથાઓ

upnishadoni amar kathao by darshali soni.png

ઉપનિષદોમાંથી ચૂંટેલી ૩૦ અમર કથાઓ